Praktische informatie

Aanmelden leerlingen

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom!  Aanmelden voor groep 1  Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.  Stappen voor het aanmelden    Eerst kennismaken Voordat u uw kind(eren) inschrijft, vinden we het van belang dat u eerst kennismaakt met onze school. We maken dan ook graag een afspraak met u om te vertellen en te laten zien wat we doen op De Klaver-Heijplaat, wat we belangrijk vinden, welke afspraken we hanteren en wat we van u als ouder(s)/verzorger(s) verwachten. We leiden u rond en vertellen over ons onderwijs. En natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. Het kennismakingsgesprek heeft u met de directeur of met de intern begeleider. Aanmelden Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waarop u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.     Aanmelding verwerken Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij deze verwerken. We nemen als school zes weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.   Heel soms kan het gebeuren dat zes weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal vier weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen zes weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. Meestal lukt dit vrij snel.   Zorgplicht  Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn. Maar als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.   Wij hebben geen zorgplicht:  Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij reeds op onze website of in de schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten (daarvan is nu geen sprake); Als u de grondslag van onze school niet respecteert. De grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke en het onderwijskundige idee van ons onderwijs. Wij zijn een interconfessionele school die openstaat voor alle reliegies en ook voor mensen die niet religieus zijn. Ons handelen is gebaseerd op de algemeen (protestatnts-) christelijke tradities en waarden. Wij verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn bij de vieringen, zoals Kerstfeest en Pasen, ongeacht de eigen (al dan niet religieuze) achtergrond. Wij vertellen levensbeschouwelijkie verhalen aan de hand van de oecumenische methode Trefwoord en verweven dit met (en koppelen dit aan) burgerschapsvorming (methode Kwink). Informatieplicht van ouders/verzorgers  Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouder(s)/verzorger(s) een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.   Wachtlijst Onze school heeft momenteel geen wachtlijst. Wanneer groepen (te) vol zouden raken, moeten we wellicht overgaan tot een wachtlijst. In dat geval geven we voorrang aan kinderen waarvan al een broertje of zusje op onze school is ingeschreven. In specifieke situaties kan de school een afweging maken op basis van de beoogde of verwachte (extra) zorgbehoefte van een kind, gerelateerd aan de mogelijkheden tot ondersteuning in de specifieke klas waarin het kind geplaatst moet worden. Als er bijvoorbeeld al meerdere leerlingen met extra zorg in een bepaalde groep zitten, kan dit wellicht tot gevolg hebben dat de vereiste extra ondersteuning niet meer gegeven kan worden. Vanuit de zorgplicht die we als school hebben, zullen we dan met u meedenken en samen met u onderzoeken welke andere school dan wel een passende plek voor uw kind kan bieden.   Wendagen  Als een kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. Voor sommige kinderen is het best een spannende stap om naar de basisschool te gaan. Daarom mogen nieuwe leerlingen (die al ingeschreven en toegelaten zijn) twee weken voor hun verjaardag al vier dagdelen komen kennismaken met de school, hun klasgenoten en natuurlijk de nieuwe juf. De informele, warme sfeer op school zorgt er voor dat kinderen zich snel thuisvoelen op de Klaver-Heijplaat. Nieuwe leerlingen starten in groep 1.   Informatie aanmelden zij-instroom  Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.     In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom heeft u als ouder(s)/verzorger(s) informatieplicht. We proberen u binnen zes weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal vier weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. Eventueel kan in overleg met u worden afgesproken of bijvoorbeeld een dag of een paar dagen 'wennen' op onze school voor uw kind(eren) gewenst of noodzakelijk is. Wij plaatsen geen kinderen 'op proef' (kinderen die nog niet aangemeld of ingeschreven zijn).   Kennismakingsgesprek en rondleiding Neem contact op met de school en vraag naar Margreet de Boer (directeur, werkzaam op maandag t/m vrijdag). Zij gaat graag met u in gesprek en geeft u een vrijblijvende rondleiding.  

Leerplicht en verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke punten over de leerplicht en over het aanvragen van verlof. Voor uitgebreide informatie en de regelgeving omtrent de Leerplichtwet en verlof verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid. U kunt uw vragen uiteraard ook aan de leerkracht van uw kind stellen.  Leerplicht Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Hij of zij is dan nog niet leerplichtig, maar we verwachten natuurlijk wel dat het kind in groep 1 dagelijks naar school gaat. Mocht uw kind afwezig zijn, dan gaan we ervan uit dat u ons hiervan vóóraf op de hoogte stelt.  Vanaf 5 jaar zijn kinderen volledig leerplichtig. Dan mogen we slechts bij hoge uitzondering toestemming verlenen voor verlof. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u hem of haar 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hier heeft u wettelijk geen toestemming voor nodig, u moet het wel melden bij de directeur.  Voor extra vakantie buiten de schoolvakanties mogen wij bijna nooit verlof geven, zelfs niet voor een dag. We kunnen uitsluitend toestemming geven als er door het beroep van één van de ouders beslist geen vakantie kan worden opgenomen binnen de reguliere schoolvakanties. Dit moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring.  Bijzonder verlof Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van verzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij ziekte en ouders kunnen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden. Hieronder een overzicht van situaties waarin bijzonder verlof kan worden aangevraagd: huwelijk, uitvaart of jubileum feesten gerelateerd aan godsdienst of levensovertuiging externe ondersteuning (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie) Let op: in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar mag nooit verlof worden toegekend.

Belangrijke data

Schooljaar 2023 - 2024   Maandag 21-8-2023 Eerste schooldag Donderdag 24-8-2023 Viering doorstart en informatieavond in de groep Maandag 28-8-2023 Start welkomgesprekken deze week Dinsdag 12-9-2023 Kijkje in de klas Maandag 18-9-2023 Studiedag (leerlingen vrij) Woensdag 4-10-2023 t/m 13-10-2023 Kinderboekenweek 'Bij ons thuis' Vrijdag 13-10-2023 Kijkje in de klas Maandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023 Herfstvakantie Maandag 23-10-2023 Studiedag (leerlingen vrij) Maandag 7-11-2023 Start voortgangsgesprekken Dinsdag 15-11-2023 Kijkje in de klas Dinsdag 05-12-2023 Sintviering Donderdag 21-12-2023 Kerstviering Maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 5-1-2024 Kerstvakantie Maandag 8-1-2024  Studiedag (leerlingen vrij) Dinsdag 9-1-2024 Nieuwjaarswens in de klas 8.30 - 9.00 uur Maandag 15-1-2024 Start Cito-middentoetsen Maandag 29-1-2024 Kijkje in de klas Dinsdag 6-2 en woensdag 7-2-2024 Doorstroomtoets groep 8 Vrijdag 9-2-2024 Rapporten mee naar huis Dinsdag 13-2-2024 Start voortgangsgesprekken Maandag 19-2-2024 t/m vrijdag 23-2-2024 Voorjaarsvakantie Maandag 26-2-2024 Studiedag (leerlingen vrij) Woensdag 27-3-2024 Paasviering Donderdag 28-3-2024 Studiedag (leerlingen vrij) Vrijdag 29-3-2024 t/m maandag 1-4-2024 Korte paasvakantie Donderdag 11-4-2024 Kijkje in de klas Vrijdag 26-4-2024 Koningspelen Maandag 29-4-2024 t/m vrijdag 10-5-2024 Meivakantie Dinsdag 14-5 t/m donderdag 16-5-2024 Schoolkamp groep 7/8 Maandag 20-05-2024 2e pinksterdag (vrij) Vrijdag 24-5-2024 Schoolfotograaf Woensdag 29-5-2024 Kijkje in de klas Maandag 3-6-2024 Start Cito-eindtoetsen groep 3 t/m 7 Donderdag 13-6-2024 Schoolreisje groep 1 t/m 6 Vrijdag 28-6-2024 Studiedag (leerlingen vrij) Dinsdag 2-7-2024 Rapporten mee naar huis (gesprek op aanvraag) Dinsdag 9-7-2024 Afscheid groep 8 Vrijdag 12-7-2024 Laatste schooldag - 12:00 uit Maandag 15-7-2024 t/m 25-8-2024 Zomervakantie