Aanmelden leerlingen

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom! 


Aanmelden voor groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Stappen voor het aanmelden 
 
Eerst kennismaken
Voordat u uw kind(eren) inschrijft, vinden we het van belang dat u eerst kennismaakt met onze school. We maken dan ook graag een afspraak met u om te vertellen en te laten zien wat we doen op De Klaver-Heijplaat, wat we belangrijk vinden, welke afspraken we hanteren en wat we van u als ouder(s)/verzorger(s) verwachten. We leiden u rond en vertellen over ons onderwijs. En natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. Het kennismakingsgesprek heeft u met de directeur of met de intern begeleider.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waarop u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  
 
Aanmelding verwerken
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij deze verwerken. We nemen als school zes weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.
 
Heel soms kan het gebeuren dat zes weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal vier weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen zes weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. Meestal lukt dit vrij snel.
 
Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn. Maar als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 
  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij reeds op onze website of in de schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten (daarvan is nu geen sprake);
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. De grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke en het onderwijskundige idee van ons onderwijs. Wij zijn een interconfessionele school die openstaat voor alle reliegies en ook voor mensen die niet religieus zijn. Ons handelen is gebaseerd op de algemeen (protestatnts-) christelijke tradities en waarden. Wij verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn bij de vieringen, zoals Kerstfeest en Pasen, ongeacht de eigen (al dan niet religieuze) achtergrond. Wij vertellen levensbeschouwelijkie verhalen aan de hand van de oecumenische methode Trefwoord en verweven dit met (en koppelen dit aan) burgerschapsvorming (methode Kwink).
Informatieplicht van ouders/verzorgers 
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouder(s)/verzorger(s) een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 
Wachtlijst

Onze school heeft momenteel geen wachtlijst. Wanneer groepen (te) vol zouden raken, moeten we wellicht overgaan tot een wachtlijst. In dat geval geven we voorrang aan kinderen waarvan al een broertje of zusje op onze school is ingeschreven.

In specifieke situaties kan de school een afweging maken op basis van de beoogde of verwachte (extra) zorgbehoefte van een kind, gerelateerd aan de mogelijkheden tot ondersteuning in de specifieke klas waarin het kind geplaatst moet worden. Als er bijvoorbeeld al meerdere leerlingen met extra zorg in een bepaalde groep zitten, kan dit wellicht tot gevolg hebben dat de vereiste extra ondersteuning niet meer gegeven kan worden. Vanuit de zorgplicht die we als school hebben, zullen we dan met u meedenken en samen met u onderzoeken welke andere school dan wel een passende plek voor uw kind kan bieden.
 
Wendagen 

Als een kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. Voor sommige kinderen is het best een spannende stap om naar de basisschool te gaan. Daarom mogen nieuwe leerlingen (die al ingeschreven en toegelaten zijn) twee weken voor hun verjaardag al vier dagdelen komen kennismaken met de school, hun klasgenoten en natuurlijk de nieuwe juf. De informele, warme sfeer op school zorgt er voor dat kinderen zich snel thuisvoelen op de Klaver-Heijplaat. Nieuwe leerlingen starten in groep 1.
 
Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  
 
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom heeft u als ouder(s)/verzorger(s) informatieplicht. We proberen u binnen zes weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal vier weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. Eventueel kan in overleg met u worden afgesproken of bijvoorbeeld een dag of een paar dagen 'wennen' op onze school voor uw kind(eren) gewenst of noodzakelijk is. Wij plaatsen geen kinderen 'op proef' (kinderen die nog niet aangemeld of ingeschreven zijn).
 
Kennismakingsgesprek en rondleiding

Neem contact op met de school en vraag naar Margreet de Boer (directeur, werkzaam op maandag t/m vrijdag). Zij gaat graag met u in gesprek en geeft u een vrijblijvende rondleiding.