Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel van PPO / Klaver-Heijplaat inzien. Hierin staat welke (extra) ondersteuning onze school kan bieden aan alle leerlingen, inclusief kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Ook staat hierin welke doelen onze school op dit vlak heeft voor de toekomst.

Omdat scholen van elkaar verschillen, heeft elke school een eigen ondersteuningsprofiel. We beschrijven de basisondersteuning (wat kunnen en doen we zelf als school) en ook de ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: de extra mogelijkheden voor begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenwerking tussen de school (het schoolteam, zorgcoördinatoren zoals intern begeleider en schoolmaatschappelijk werkster, directie), het schoolbestuur en het samenwerkingsverband passend onderwijs (PPO). De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel, dat is opgesteld voor een periode van vier jaren.

Download document